De invloed van de Reformatie in de landen waar de MERF werkt

De R in MERF

Op de laatste internationale bijeenkomst van de MERF deed Ds. Zemen Endale verslag van het werk in Ethiopië en Somalië. Iemand vroeg: “Klopt het dat jullie ook kerken helpen die niet gereformeerd zijn?” Toen stond er een Somalische medewerker op en antwoordde: “Ja, dat klopt. Deze jonge kerken kennen het woord gereformeerd niet. Maar zij willen alles leren over Jezus Christus, hun zaligmaker en hoe zij christen kunnen zijn in hun dagelijks leven. Met trainingen en materiaal helpen wij hen gereformeerd te zijn.”

De R in MERF staat voor Reformed, Gereformeerd. Die R is belangrijk. Waarom eigenlijk? Die vraag stelden wij aan verschillende mensen die nauw betrokken zijn bij de MERF.

William Johnson, directeur van een kindertehuis en ouderling in een kerk in Tanzania: “De letter R  in de afkorting “MERF” staat voor “Reformed”.  Voor mij is de betekenis letterlijk “Rebuild”.

Ik kreeg de kans om deel te nemen aan een training georganiseerd door de MERF in Lokichoggio, West Turkana County in Kenia. Daar realiseerde ik me hoe dit woord ‘Reformed’  de waarde van ‘Rebuild’ had. Door wat ik daar leerde realiseerde ik me dat de kerk van vandaag moet worden herbouwd omdat zij grotendeels de bijbelse principes is kwijtgeraakt. De gereformeerde training die de MERF geeft, zorgt volgens mij voor een nieuwe generatie woorddienaars, geroepen om op hun eigen plaats die kerk van mensen te herbouwen en terug te brengen naar Christus.
Wat een geweldige verrassing! Toen ik over hervorming hoorde, begreep ik het niet goed, want het is nog steeds een heel nieuwe leer in de christelijke gemeenschap van mijn land, Tanzania.
Van januari tot april 2017 heb ik de MERFtraining in Lokichoggio gevolgd. Toen realiseerde ik me dat ik de ware Weg had leren kennen. Ik ben “herbouwd” tot een nieuwe mens in Christus, dienaar in Zijn Kerk. Dat ging niet gemakkelijk maar ik ontdekte de grote kloof tussen het christelijke geloof van de bijbel en de feitelijke praktijken in kerken over de wereld.
De wereld heeft reformatie nodig! De MERF is nu het instrument om de dienaars te herbouwen en zo de leer van de reformatie te verspreiden in de wereld.
Ik zal de MERF altijd als een motor voor verandering  zien, om de kerk van Christus te herbouwen en terug te brengen op het enige Fundament.”

Ghada, medewerkster  van MERF’s Arabic Media Ministries in Beiroet:
“De letter R in MERF is van het allergrootst belang. Wat het gereformeerde geloof inhoudt is samengevat  in “MERF’s Statement of Faith” (te vinden op www.merf.org, red.).

In het Midden Oosten en Noord Afrika is een dringende behoefte aan verkondiging van Gods totale Raadsbesluit, vooral met de opkomst van de liberale en charismatische bewegingen en hun gevaarlijke invloed op de kerk hier. Er worden veel valse evangeliën verkondigd, waarbij mooie beloften worden gedaan. Maar jonge moslims moeten het echte Evangelie horen.
Daarom houden we de fakkel van de Reformatie hoog. De Arabische uitzendingen van de MERF verkondigen het waarachtige Evangelie op een duidelijke manier. We wijzen op de totale verdorvenheid van de mens en de noodzaak van Gods reddende initiatief in Jezus Christus. Ook in de nazorg wordt er met en vanuit deze belijdenis gewerkt.
De MERF houdt zich ook bezig met het vertalen en publiceren van gereformeerde boeken in het Arabisch (en andere talen). Zo willen we helpen bijbelstudie te bevorderen, het inzicht in de Schrift te vergroten, en kerken helpen zich de gereformeerde theologie eigen te maken.
Op de boekenlijst staan onder andere de Heidelbergse Catechismus en werken van Calvijn en Luther.
Onze boeken worden gratis verspreid onder  voorgangers, ouderlingen, seminaries en kerken in Egypte, Jordanië, Libanon, Syrië, Bahrein, Soedan, Marokko, Tunesië, Palestina en andere Arabische landen. Ook bezoekers van onze websites hebben gratis online toegang tot alle boeken.
Een andere belangrijke taak van de MERF is het organiseren van trainingen en conferenties, zowel op Cyprus als in andere plaatsen in het Midden Oosten, Indonesië en Noord Afrika….”

Mary Jarjour, hulpverlener namens de kerken in Damascus:
“… De R in MERF staat voor het fundament waarop we werken. Het gaat om het Recht dat gedaan moet worden. Als ik denk aan wat er 500 jaar geleden is gebeurd en hoe vele godvruchtige mannen en vrouwen, hun leven gaven voor het Recht, dan bemoedigt dat mij om dit werk voort te zetten. Voor mij verwijst die R ook naar de “Rol” die ik heb te vervullen.

Dit jaar heb ik enkele steden in Europa bezocht en vroeg mij af: waarom zijn zoveel kerken leeg of gesloten? Soms luiden alleen de klokken nog. Wat doen wij om de Reformatie levend te houden? Moeten we onze “Rol” in deze hedendaagse wereld misschien “hervormen” om alle antichristelijke gedachten  als zodanig te kunnen herkennen?
De Reformatie gaat door! We moeten blijven ontwikkelen, groeien en updaten, maar wel helemaal bijbels…”

Peter van der Laan, kerkelijk werker in Hardinxveld-Giessendam en gastdocent in Lokichoggio:
“Kenia ervaring

Dit voorjaar gaf ik drie weken les op het Bible Training Centre van de MERF in Lokichoggio (Noord Kenia). M’n leerlingen waren 18 volwassen mannen, voornamelijk uit Zuid Sudan en daarnaast uit Tanzania en Kenia. Het samen leren met hen was voor mij een prachtige ervaring van waar ‘Reformed’ in MERF voor staat.
Met hen deelde ik, ondanks een groot verschil in leeftijd, taal en cultuur, de wil om met de Bijbel bezig te zijn: eruit te lezen; oude kennis te vernieuwen; vertellingen te leren; ons te bezinnen op mensenleven en gedrag; hoop te vinden en samen te zingen en te bidden. In dat samen leven en leren was te merken dat we elkaar vonden binnen iets dat groter was dan onszelf: door Christus gevonden zijn. Dat voelt voor mij basic gereformeerd aan de MERF. Een fellowship waar je in thuis komt zoals de jongen Jezus aanschoof bij de leerkring in het huis van zijn Vader.
De R in de MERF: onszelf door Jezus gevonden weten.
En dan ook Jezus meer en meer vinden. In alle verhalen, bepalingen en gedichten, in alle uitleg en gebeden. En daarbij elkaar meer en meer vinden in wat we aan het doen zijn, hoe we in het leven staan, met onze vragen, angsten en twijfels, met onze dadendrang, dromen en verantwoordelijkheden. Heel het Woord van God ademt de Geest van Jezus en helpt ons om onszelf op hem af te stemmen.
De R in de MERF: Jezus meer en meer vinden in de Bijbel en ons eigen leven. “

Yonson Dethan, predikant in Malang op Oost Java:
“Die letter R is heel belangrijk omdat  die letter R de identiteit van onze organisatie in dienst voor de Heer benadrukt. Wij willen gereformeerd zijn. We verschillen duidelijk van de wereldorganisaties en van andere religieuze organisaties. Die “R” verwijst naar de 5 “sola’s” als de pijlers van de Reformatie:

  • Sola scriptura.  Alleen Gods Woord is de bron van autoriteit voor ons als volgelingen van Christus. Belangrijke teksten zijn hierbij:  2 Petrus 1: 20-21 en  2 Timotheüs 3: 16-17.
  • Sola fide. Redding een vrij geschenk voor iedereen die het door geloof accepteert zoals het staat geschreven in Johannes 3:16 .  Redding is niet gebaseerd op menselijke inspanningen of goede daden, zie bijvoorbeeld Efeziërs 2: 9.
  • Sola gratia. Alleen genade is de reden voor onze redding. Dus, door dit te belijden maken we duidelijk dat redding komt van God, uit wat Hij heeft gedaan voordat wij ook maar iets konden doen. Efeziërs 2: 8-9 leert: ” Door Zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich er op laten voorstaan”.
  • Solo Christo (Solus Christus). Alleen door Christus worden we gered. Romeinen 3:24: “en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost.” Zie ook Hebreeën 4:15.
  • Soli Deo Gloria. Omdat we alleen door Gods genade gered worden, moeten we Gods naam verheerlijken in heel ons leven. De glorie van God als het doel van het leven. Ons doel is om de Heer te verheerlijken zoals u kunt lezen in 1 Korintiërs 10:31. Of in Romeinen 11:36: “Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe, tot in eeuwigheid  Amen.”

Mevrouw Lisa Atallah, vanaf de beginjaren een belangrijke steunpilaar voor de MERF:
“Het woord ‘Gereformeerd’ is voor ons kostbaar. Gereformeerd betekent:  vertrouwen dat Gods Woord genoeg is, dat Gods verlossing volkomen is en dat we een nieuw leven in Christus hebben.

Het gereformeerde geloof zorgde voor een geweldig  sterk, holistisch wereldbeeld en levensvisie, uitermate geschikt  voor het werken met moslims. De islam heeft zijn eigen wereld- en levensbeschouwing, maar die is veel meer wereldgeoriënteerd  en materialistisch; zelfs in zijn opvattingen over de hemel en het leven daarna. De consistente bijbelse wereld- en levensvisie, gericht op Gods soevereiniteit en het koningschap van Christus over alle gebieden van het leven, vormen voor het islamitische fatalisme en de irrelevante standpunten over huwelijk, geld, enz. nogal een uitdaging.
De bijbelse weergave van de levende God is dat Hij niet alleen almachtig en alwetend is, maar Hij is ook rechtvaardig, heilig en zelfopofferend.  De gereformeerde visie op wereld en leven is in overeenstemming met wat Jezus leert in de Bergrede. Het is radicaal in tegenspraak met wat de islam leert over zaken als het gebed, vasten, het geven van aalmoezen, persoonlijke relaties en de relatie van de mens tot de tijdelijke aard van de geschapen materiële wereld. Het geloof in Christus zoals in de Bijbel verkondigd is Gods manier om Zichzelf en Zijn genadige wil te openbaren; om de nieuwe mensheid te verlossen en te bouwen en zich voor te bereiden op de zondeloze nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Deze aarde moet daar ruimte voor maken. Dit is Gods plan in de geschiedenis en voor eeuwigheid”.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

24 maart 2018

Reactie verzenden