Belastingvoordeel

Belastingaftrek

Indien uw gift tussen de 1 en 10% van uw verzamelinkomen ligt (met een minimaal bedrag van € 60 euro) , mag u in Nederland uw gift aftrekken van de belasting.

Er zijn nog enkele bepalingen voor het aftrekken van giften:

  • u moet de gift desgevraagd kunnen aantonen, bijvoorbeeld door een kopie van het bankafschrift met de overschrijving;
  • de organisatie die uw gift ontvangt mag u geen tegenprestatie voor de gift geven;
  • alleen giften aan organisaties die door de fiscus zijn aangemerkt als goed doel (waaronder MERF.NL) zijn aftrekbaar;
  • MERF.NL valt onder de ANBI-groepsbeschikking van de GKv. Uw gift is dus aftrekbaar van de belasting.

Ons belastingvoordeel

Goede doelen die onder de zogenaamde ANBI-regeling (Algemeen Nut Beogende Instellingen) vallen, betalen geen belasting over gelden die zij via schenking krijgen. MERF.NL valt onder deze regeling. Het geld dat u schenkt, gaat dus belastingvrij naar MERF.NL en komt daarmee volledig ten goede van ons werk.

Schenken per notariële akte

U kunt ervoor kiezen MERF.NL te helpen door ons tot erfgenaam te benoemen (erfstelling) of door een legaat op te nemen in uw testament.

Wat is een legaat?

Een legaat is een beschikking in uw testament die aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. Zo kunt u bijvoorbeeld uw familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat nalaten aan MERF.NL.
Indien u MERF.NL tot legataris in uw testament wilt benoemen is daarvoor de hulp van een notaris noodzakelijk. Wijzigingen aanbrengen in uw testament is altijd mogelijk. Ook daarvoor dient u bij de notaris zijn.

Wat is een erfstelling?

Een erfstelling is een vastgesteld deel (percentage) van uw bezit dat door middel van uw testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. Als u MERF.NL in uw testament tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dit dat wij in aanmerking komen voor (een deel van) de erfenis. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in het testament verdeeld onder de erfgenamen. Wanneer alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel.

Speciale regeling belasting

Over nalatenschappen moet – boven een wettelijk bepaald vrijgesteld bedrag – belasting worden betaald. Deze belasting kan oplopen tot 68% van de waarde van uw nalatenschap. Echter, voor goede doelen als MERF.NL, die door de overheid zijn erkend, wordt geen belasting gerekend. U bent er dus zeker van dat de gehele geldsom die u nalaat daadwerkelijk ook bij MERF.NL komt.